ראשית נציג את שלב התכנון מוקדם הכולל את הצעדים הבאים:
שליחת תכנית הפרויקט לכל גורמי התשתית והרשויות לקבל מידע חדש לגבי השטח (עתיקות, תשתיות וכו'). המידע שיתקבל יעובד ויוסקו מסקנות לגבי פעולות שיש לנקוט.
מינוי כל מתכנני התשתיות הנדרשים ע"י מנהל הפרויקט בתיאום עם המזמין, לתכנון המוקדם והמפורט של מימוש הפרויקט, כגון; מתכנני כבישים, אדריכל נוף, אדריכל מבנים (במידה ויידרש), יועץ הפקעות, שמאים (אם יידרשו), מתכנן מים וביוב, מתכנני חשמל ותקשורת, מתכנני קונסטרוקציה וכל מתכנן אחר הנדרש.
ביצוע הליך תכנון מוקדם שבו ייקבעו צירי הכבישים, גבהים, פיתוח נופי, עבודות עפר ותשתיות.
תאום התכנון וקבלת אישור עקרוני של כל הרשויות הרלוונטיות.
הכנת  אומדן ותקציב של הפרויקט על כל מרכיביו.
הבאת התכנון המוקדם לשיפוט אצל המזמין. בישיבה זו אמורים להתכנס כל מתכנני  הפרויקט, היזם, הרשויות הרלוונטיות על מנת לדון בתוכנית ולאשר את המשך התכנון המפורט.

שלב הבא הנו שלב תכנון מפורט הכולל את הצעדים הבאים:
תכנון מפורט של כל התשתיות כולל תיאום תשתיות ע"י המתכננים.
הורדת התכנון המפורט לפרטי ביצוע, תכנון ברזולוציה גבוהה יותר ובתשומת לב יתרה לפרטים.
הזמנת והשלמת כל חיבורי התשתיות  הנדרשים.
שליחת התכנון לכל גופי התכנון, הרשויות ובעלי התשתיות הרלוונטיים לאישור.
הכנת לוחות זמנים מפורטים לביצוע (כתרשימי גאנט) והגדרת הנתיבים הקריטיים בפרויקט.
הכנת תכנית איכות לפרויקט בה ייקבעו תהליכי ותוצרי הביצוע.
הכנת כתבי כמויות ומפרטים מיוחדים, השלמת כל מסמכי המכרז והכנת תיק מכרז תוך מתן דגש להקטנת הסיכונים ועלויות הביצוע.
העברת החומר לחברת בקרה (תלוי בהיקף המכרז) על מנת לאשר את העלויות ולוחות הזמנים בפרויקט.