שלב הביצוע והפיקוח כולל את הצעדים הבאים:
קבלת תוצאות המכרז והכנת הקבלן לכניסה לשטח.
הכנת משרדי אתר והליך הביצוע.
קביעת לו"ז ישיבות שבועיות עם הקבלן.
הגשת לוח זמנים לביצוע ע"י הקבלן ואישורו ע"י הפיקוח.
הכנת תכנית איכות ע"י הקבלן ואישורו ע"י הפיקוח וניהול הפרויקט הכולל את כל מרכיבי האיכות.
הוצאת דו"ח חודשי למזמין על קצב ואיכות ההתקדמות בפרויקט.
ביצוע מעקב תקציבי הדוק על הביצוע ודיווח באופן שוטף בדגש על קבלת אישור של כל מרכיב חריג בפרויקט.
במהלך הביצוע, קיים סיכוי גבוה כי ישווקו מגרשים ליזמים. על מנהל הפרויקט ועל היזם להיות ערים לשינויים הללו ולפעול בהתאם לשינויים שיתגלו במהלך הביצוע.
הליך מסירות למזמין ו/או לקבלני בניה במגרשים הגובלים.
קבלת תעודות השלמה לקבלנים והחלת שנת הבדק.